Algemene Verhuurvoorwaarden

algemene voorwaarden Machine Rent

Algemene Verhuurvoorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden MACHINE RENT NEDERLAND B.V. ( FEBR. 2019)

Art. 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van
toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van en met MRNbv.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Machine: de heftruck of andere zaak die het onderwerp is van de overeenkomst.
Klant: de rechtspersoon of personenvennootschap die met MRNbv de overeenkomst sluit.
Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen MRNbv en de klant tot verhuur van de
machine.
Huurkoopovereenkomst: de overeenkomst tussen MRNbv en de klant tot huurkoop van de
machine.
Bestuurder: de feitelijk bestuurder van de machine.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn.

1.4 De toepasselijkheid van inkoop-, levering of andere voorwaarden van de klant wordt
uitdrukkelijk door MRNbv afgewezen.

1.5 In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter
nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, blijven de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Art. 2 Huurtermijn en huurprijs

2.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals op de huurovereenkomst is
vermeld, dan wel anderszins schriftelijk is overeengekomen.

2.2 Indien geen einddatum op de huurovereenkomst staat aangegeven, wordt de machine
geacht voor een periode van dertig dagen te zijn gehuurd. Na het verstrijken van deze
periode zal de huurperiode telkens stilzwijgend met een termijn van dertig dagen worden
verlengd, tenzij de machine aan MRNbv is geretourneerd.

2.3 MRNbv is ten alle tijden gerechtigd de machine bij de klant op te halen of te doen laten halen
indien MRNbv zulks noodzakelijk acht.

2.4 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de huurprijs zoals vermeld op de
huurovereenkomst. De vermelde huurprijs betreft een weekprijs, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

2.5 Transportkosten voor het afleveren en ophalen van de machine door MRNbv worden
separaat bij de klant in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.6 De klant is gehouden de machine in oorspronkelijke staat bij MRNbv te retourneren. De klant
is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte
veranderingen en toevoegingen aan de machine; de klant kan ter zake geen enkel recht op
vergoeding doen gelden.

2.7 Alle door MRNbv genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige van
overheidswege opgelegde heffingen, rechten of lasten.

2.8 MRNbv is gerechtigd jaarlijks per 1 januari de alsdan geldende huurprijs te indexeren met
2,5%.

Art. 3 Betaling

3.1 Betaling dient te geschieden op het door MRNbv aan te wijzen bankrekeningnummer. De
betaling van facturen van MRNbv dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De
klant is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Voorts is compensatie,
aftrek of verrekening door de klant niet toegestaan.

3.2 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen
voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is
Vanaf het moment waarop de klant in verzuim is tot aan de dag van gehele betaling, is de
klant aan MRNbv een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand
verschuldigd. Zulks onverminderd het recht van MRNbv om volledige schadevergoeding te
vorderen.

3.3 In het geval de betalingstermijn door de klant wordt overschreden, is de klant aan MRNbv
voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van het bedrag van de
achterstallige betaling.

Art. 4 Gebruik en onderhoud machine

4.1 De klant dient op zorgvuldige wijze met de machine of onderdelen daarvan om te gaan en
ervoor te zorgen dat de machine overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

4.2 Uitsluitend personen die beschikken over vereiste bevoegdheid en bekwaamheid mogen de
machine bedienen.

4.3 Het is de klant niet anders dan met schriftelijke toestemming van MRNbv toegestaan het
voertuig weder te verhuren of anderszins aan een derde in gebruik te geven.

4.4 De klant dient de machine van goed en kundig onderhoud te voorzien, alsmede zorg te
dragen voor de benodigde brandstof.

4.5 Reparaties aan de machine worden uitsluitend door MRNbv verricht. Eventuele door derden
verrichte reparaties komen geheel voor rekening van de klant. Eventuele schade
voortvloeiende uit door derden ondeskundig verrichte reparaties komt eveneens geheel voor
rekening van de klant.

Art. 5 Verzekering, schade en aansprakelijkheid

5.1 MRNbv draagt zorg voor een verzekering tegen het WAM-risico Hierop is uitgesloten het
risico van personenschade met betrekking tot de Bestuurder van de machine, alsmede diens
bezittingen. Het dekkingsgebied van de verzekering is uitsluitend Benelux en Duitsland. Bij
schade op grond van de WAM zal MRNbv een eigen risico ad €750,– per gebeurtenis
doorbelasten aan de klant.

5.2 Indien tussen MRNbv en de klant geen schadebeschrijving van de machine is opgemaakt,
wordt de klant verondersteld de machine in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

5.3 De klant is aansprakelijk voor alle schade van MRNbv die is ontstaan ten gevolge van enige
gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de
machine. Bij cascoschade wordt een eigen risico ad €2500,– door MRNbv aan de klant
doorbelast.

5.4 In afwijking van het bepaalde onder artikel 5.3 komt schade als gevolgd van ondeskundig
gebruik geheel voor rekening van klant.

5.5 De Klant dient erop toe te zien dat iedere bestuurder van de machine dient te beschikken
over het wettelijk vereiste certificaat en/of rijbewijs voor de besturing van die machine.
Iedere vorm van schade aan de machine en/of derden of anderszins geleden (gevolg)schade,
ongeacht de omvang daarvan, komt geheel voor rekening van de klant indien het bepaalde in
dit lid niet is opgevolgd.

5.6 De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de machine tijdens de periode van herstel of
vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met
herstel of vervanging van de machine, vermenigvuldigd met de (naar rato berekende)
huurprijs per dag.

5.7 In geval van schade of defecten aan de machine, is het de klant niet toegestaan de machine
te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten.

5.8 In geval van schade aan de vermissing van de machine of enige gebeurtenis waaruit met
grote mate van waarschijnlijkheid schade kan volgen, is de klant verplicht MRNbv hiervan
direct telefonisch in kennis te stellen en de instructies van MRNbv op te volgen.

5.9 Aansprakelijkheid van MRNbv voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade als
gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, is uitgesloten.

Art. 6 Huurkoop en financial lease

6.1 De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn tevens van toepassing op een
tussen MRNbv en de klant gesloten huurkoopovereenkomst of financial leaseovereenkomst.

6.2 MRNbv behoudt bij huurkoop of financial lease de eigendom van de door MRNbv aan de
klant geleverde machine zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen, waaronder
begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten, heeft voldaan.

6.3 Zolang vaststaat dat het eigendom van d machine nog niet is overgegaan op de klant, is de
klant niet gerechtigd de machine door te verkopen of op enige andere wijze aan derden ter
beschikking te stellen zonder de schriftelijke toestemming van MRNbv.

Art. 7 Beëindiging

7.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe
indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijk termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet, in de nakoming van wezenlijke verplichtingen
ingevolge de overeenkomst.

7.2 MRNbv kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen
indien de klant -al dan niet voorlopig-surseance van betaling wordt verleend, indien ten
aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt
geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. MRNbv zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding
zijn gehouden.

Art. 8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 De overeenkomsten tussen MRNbv en de klant worden beheerst door het Nederlandse
recht.

Art. 9 Derdenbeding

9.1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat
het eigendom van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan
zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze
derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.

9.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het
Object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig
retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op
grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als
gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met
onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van
de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

9.3 Indien de situatie van sub b. zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door
Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een
huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige
huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

9.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek
geheel uit.

9.5 Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door
Verhuurder worden herroepen.